Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Genmäle till Bror Collin i min mening, Helsingborgs Dagblad den 20 juli 2014

  Av Michael Rosenberg den 20 juli, 2014
  3

   

  Jag tyckte det var ganska intressant att Bror Collin som är medlem i SPI,
  undrade om vi verkligen behöver 65 ledamöter i Helsingborgs kommunfullmäktige.

  Den frågan har både jag och mina partikamrater i Sverigedemokraterna reagerat på och har under hela mandatperioden velat sänkta det antalet ledamöter till 61, då kommunallagen inte tillåter ett lägre antal.
  Vi har även velat ta bort de fasta arvodena som politiker får, även när de inte kommer. Detta har de andra partierna i kommunfullmäktige inte velat och de har därför stoppat våra förslag.

  De tycker tydligen att man ska få en ersättning även när man inte kommer till ”jobb”. Detta tycker inte Sverigedemokraterna är rimligt, vi tycker det är så illa så att det är faktiskt är en fråga vi går till val på i Helsingborg att politiker inte ska få betalt för något de inte har gjort.

  Kanske SPI också kan lova samma sak?

  Michael Rosenberg
  Kommunalråd (SD)

   

 • Motion om ickereligiös mat inom Helsingborgs stad

  Av Michael Rosenberg den 10 juli, 2014
  6

  Sverigedemokraterna i Helsingborg ser bekymmersamt på det kött som idag serveras inom stadens olika verksamheter. Detta gäller råvaror som anpassats efter religiösa inriktningar och som serveras inom stadens olika verksamheter. Idag har vi halalslaktad kött, vilket strider eller harmonierar illa med djurskyddslagens paragrafer 13§, 14§ och 15§. Just paragraf 13§, som utgör skydd om onödigt lidande för djur, anser vi inte att man efterlever med nuvarande system.

  Sverigedemokraternas ståndpunkt i dessa delar är idag väl kända och vi anmärker särskilt mot import av religiöst slaktkött, där vi inte på ett tillfredställande vis kan säkerställa att 24§, om offentlig kontroll efterlevs (lag 2012:526). Här kan nämnas att kyckling från till exempel Danmark näbbtrimmas och där praktiseras också en lagstiftning som tillåter betydligt fler kycklingar per kvadratmeter än vad svensk lagstiftning tillåter. EU-domar har klargjort möjligheten för upphandlande myndigheter att ställa krav på ”tillverkningsprocessen” av en vara. Det ger därmed frihet för en kommun att ställa högre krav på maten till skolbespisningen än vad vi gör idag. Helsingborgs stad behöver göra som Sigtuna och avslå försök från grossister att överklaga upphandlingar där en ambitiös hänsyn gentemot djurskydd används som grund för överklagandet.

   
  Det finns även stora sociala aspekter att ta hänsyn till gällande medborgarnas rätt till valmöjligheter. Idag tvingas skolelever att välja mellan inget kött eller religiöst/rituellt slaktad kött. Skolan skall enligt lag vara icke konfessionell och detta måste rimligtvis tolkas som att man skall servera traditionell ickereligiös mat. Ska vi i framtiden ta hänsyn till alla religiösa inriktningar då det gäller matutbudet i kommunen riskerar vi att gå en kaotisk och mycket kostsam gastronomisk framtid till mötes. Vi ser omöjligheten i detta och anser att de som ämnar utöva en religion får göra detta utan hinder från samhället och utan att hindra samhället. Dock skall de som inte utövar religion slippa inskränkning av sina rättigheter. Sverigedemokraterna anser inte att så sker då man serverar halalslaktad mat som enda kötträtt.

   
  Vi anser att matproduktionen och upphandlingar gällande råvaror skall sekulariseras och vara religionsneutral. Religion är ett frivilligt val för många, men skall inte vara påtvingat. Vi ser också många fördelar med att aktivt välja icke religiös slakt då det gynnar vår landsbygd med närproducerat kött samt även aktivt stödjer arbetsmarknaden, vilket dessutom bidrar till ett ökat skatteunderlag. Det svenska samhället har sedan många decennier frångått de religiösa oken som samhället präglats av innan upplysningstiden.

   

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  att: ge upphandlingsenheten i uppdrag att verka för att vid upphandlingar inom Helsingborgs stads verksamheter gällande råvaror, skall dessa vara sekulariserade och religionsneutrala, inga inköp av religiöst betingat kött inom Helsingborgs stads verksamheter

  att: ge upphandlingsenheten i uppdrag att undersöka möjligheterna för hur Helsingborgs stad kan ändra alternativt sluta nya avtal som ställer högre krav på etisk djurhållning och avtal som gynnar närproducerade köttråvaror

  att: ge upphandlingsenheten i uppdrag att verka för att vid upphandlingar inom Helsingborgs stads verksamheter gällande råvaror, skall alla råvaror som inköps till stadens verksamheter
  ha framtagits enligt svensk djurskyddslag.

   
  För Sverigedemokraterna
  Michael Rosenberg (SD)

  __________________________________

   

 • Gällande avtal med s.k ”ensamkommande flyktingbarn” i Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 3 juli, 2014
  4

  Överklagande av beslut att teckna avtal angående. s.k ”ensamkommande flyktingbarn” i Socialnämnden ärende 8 den 26 juni 2014 med migrationsverket Dnr146/2010

   

  Jag anser att teckna avtal gällande s.k ”ensamkommande barn” med migrationsverket, är av principiell beskaffenhet och skall således fattas av kommunfullmäktige och inte av socialnämnden.
  Härmed överklagas således beslutet taget i socialnämnden i Helsingborgs stad 2014-06-26,
  Dnr 146/2010 och jag begär att förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition samt prövar huruvida Socialnämnden har överskridit sina befogenheter i detta fall.

   

  __________________________
  Michael Rosenberg Gruppledare (SD)

 • Rosenberg har aldrig mörkat sitt förflutna

  Av Michael Rosenberg den 2 juli, 2014
  2

  Publicerad: 16:12 30/06/2014 på SD-kuriren

  Dagens Nyheter (DN) och Helsingborgs Dagblad (HD) påstår idag att Michael Rosenberg, kommunalråd för SD i Helsingborg och ordförande för riksorganisationens valberedning, mörkat sitt brottsliga förflutna för partiet. Detta är felaktigt.

  Rosenberg har varit uppriktig och öppen gentemot partiledningen om sitt förflutna. I början av 1990-talet – över 20 år sedan – dömdes den då 21-årige Rosenberg till fängelse för grov stöld, stöld, försök till stöld, bedrägeri och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Han ingick då i en kriminell liga. Efter ytterligare en dom för inbrottsförsök och bilstölder, där han fick samhällstjänst, lämnade han sitt destruktiva och kriminella liv bakom sig. Några år senare blev han medlem i Sverigedemokraterna.

  Under många år var Rosenberg medlem utan uppdrag i partiet. Många har också lärt känna honom inom partiet och han har under lång tid uppvisat att han är trovärdig när han hävdat att det förflutna tillhör just det förflutna.

  När Rosenberg, i början av 2000-talet, ville engagera sig i partiet var han också öppen med sitt förflutna. Han informerade partiledningen om sina tidigare brott. I samband med valet 2006, tretton år efter sista domen, nekades han att ha en framträdande position på valsedeln.

  Han fick dock möjlighet att representera partiet på två nämndsplatser i Helsingborgs kommun. I valet 2010 – då det gått 17 år sedan senaste domen – fick han förtroendet att kandidera på framträdande plats till kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Han blev efter valet kommunalråd i Helsingborg, ett uppdrag han skött med bravur. I samband med partiets Landsdagar 2009 fick han också partiombudens förtroende och blev invald i riksorganisationens valberedning, där han skött sitt uppdrag så bra att han blivit omvald inte bara en gång utan två gånger.

  Partiet har en tuff policy när det gäller granskning av kandidater. Jag vågar påstå att vi granskar våra kandidater betydligt mer restriktivt än övriga partier. Hade medierna granskat övriga partiers kandidater på samma sätt som Sverigedemokraternas hade man säkerligen hittat mångdubbelt fler kandidater med olika sorters belastningar. Mig veterligen har man inte gjort detta mer än vid ett tillfälle. Det var efter att vänsterextrema Expo inför valet 2006 basunerat ut att SD var Sveriges mest brottsbelastade parti. Men man hade inte gjort någon jämförelse med övriga riksdagspartier. När väl Sveriges Radio gjorde detta visade det sig att SD var bland de minst brottsbelastade partierna. Trots det spred övriga medier medvetet en felaktig bild av partiet.

  Alla som vill kandidera för Sverigedemokraterna måste sedan valet 2002 fylla i en kandidatförsäkran med vandel. Utöver denna krävs utdrag ur belastningsregister och partiet gör också kontroller av skulder och betalningsanmärkningar. Inför tidigare val låg ansvaret för kontroll på kommunföreningarna och distrikten. De, som hade anmärkningar i vandeln, skickades vidare till Verkställande utskottet (VU) för granskning. Då det vid några tillfällen inträffade att man använde uppgifter i vandeln i intern maktkamp – vilket uppenbarligen är fallet med Rosenberg eftersom en intern vandel nu blivit offentlig – förändrades processen och inför detta val har vi en central kandidatkommitté, som består av riksorganisationens valberedning, som granskar alla kandidater. De kandidater som faller utanför vad som anses godkänt för att kandidera för partiet eller som kandidatkommittén på andra sätt finner olämplig nekas att kandidera. Den som nekats att kandidera kan då begära överprövning av beslutet hos VU.

  DN och HD framställer det som om Rosenberg, i egenskap av valberedningens ordförande, själv sitter och beslutar om kandidaters lämplighet. Detta är felaktigt. Rosenberg är en av flera medlemmar i kandidatkommittén som gör bedömningarna.

  DN och HD hävdar vidare att Rosenberg ljugit i sin vandel eftersom han kryssat i att han inte tidigare är straffad. Det man inte lyfter fram är att han i sin vandel gjort en anmärkning om att uppgifter är skickade till VU. Jag har personligen signerat Rosenbergs vandel från 2010 eftersom jag var den som först fick den. Eftersom han många år tidigare berättat om sin bakgrund signerade jag också att den var godkänd. Inget konstigt med detta. Vad vi skriver i våra interna dokument är för vår egen interna dokumentation.

  För partiet handlar det om att vi vill veta vilka som kandiderar för oss. Att vi skall kunna känna förtroende för en kandidat. Har man under en längre tid på ett trovärdigt sätt visat att man lämnat eventuella belastningar bakom sig och sköter sig klanderfritt har vi ingen anledning till att neka personer att kandidera för oss. Givetvis spelar eventuella brotts karaktär stor roll, men också att partiet fått möjlighet att lära känna vederbörande.

  Rosenberg har sonat sina brott, tagit sina straff och lämnat den kriminella banan bakom sig. Han har varit ärlig och öppen gentemot partiledningen om sin bakgrund. Partiledningen har fortsatt starkt förtroende för Rosenberg i sitt politiska arbete, såväl som kommunalråd som valberedningens ordförande. Efter 21 år av hederligt leverne anser inte vi att Rosenberg skall straffas för synder han begick som 20-åring. Det är inte rättvist.

  BJÖRN SÖDER
  Partisekreterare

  Print PDF

  - See more at: http://sdkuriren.se/rosenberg-har-aldrig-morkat-sitt-forflutna/#sthash.0iLJvm7T.dpuf

 • Dags för en ansvarsfull invandringspolitik ! Inskickat till Helsingborgs Dagblad

  Av Michael Rosenberg den 28 juni, 2014
  1

  En av välfärdsstatens tydligaste paradoxer är för allt fler människor den allt mer havererade invandringspolitiken. När välfärdsstatens förespråkare, samtidigt som de begär en fullt finansierad välfärd, kräver att Sverige ska agera hela världens socialbyrå inser nog de flesta att det är något som inte står rätt till. Faktum är att välfärdsstaten, kombinerat med en i princip fri invandring, är en omöjlig kombination.
  Alliansens uppgörelse med de allt som oftast verklighetsfrånvända Miljöpartiet visar hur desperata svenska politiker är för att upprätthålla den gloria de anser Sverige ska ha i tal om invandringsmottagande. Inget land i EU, sett till folkmängd, tar emot en lika stor andel invandrare som Sverige. Igår, idag och imorgon ser vi resultaten av denna ansvarslösa politik.
  1990 hade Sverige tre utanförskapsområden, i en mätning från 2014 är de 186 till antalet, 15 % av Sveriges befolkning är utrikes födda – de uppbär samtidigt 60 % av landets försörjningsstöd, 2013 beviljade Sverige 116 500 uppehållstillstånd och 64 % av Svenskarna anser att media inte berättar sanningen för oss om samhällsproblem förknippade till invandringspolitiken. Det är dags att vi först och främst tar itu med de problemen som uppstått på grund av denna politik och inte fortsätter försätta människor i ett ännu större utanförskap än de redan är i.
  För om vi på allvar menar att vi vill hjälpa så många människor som möjligt är dagens politik en helt fel väg att gå. Mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn har blivit en enorm industri där riskkapitalister kan tjäna enorma summor på våra skattepengar, om vänsterpartierna pratar om att förbjuda vinster i välfärden, varför inte börja här? Ett ensamkommande barn kostar skattebetalarna som minst 1900 kr per natt(!) vilket innebär hela 1 387 000 kr för de två år de kan få stöd av oss skattebetalare. I Sigtuna rapporterades att vi fått betala hela 16 000 kr per barn och dygn – summan kan alltså variera – men 1900 kr natten är grundstödet.
  Frågan är: Är detta rätt sätt att hjälpa människor? Läkare utan gränser meddelar att de med 500 kr kan ge mässlingvaccin till 263 barn, det innebär att dessa 1900 kr som vi betalar per dag är samma summa vi hade kunnat betala för att vaccinera 999 barn i tredje världen. Om vi verkligen menar allvar med att hjälpa människor är alternativet med att hjälpa människor på plats rätt väg att gå, det är billigare samtidigt som vi kan hjälpa betydligt fler människor än den rikaste procent som lyckas ta sig till Sverige.
  Det må låta som en klyscha, men jag är stolt att tillhöra det parti som prioriterar riktig flyktinghjälp, som satsar 1 miljard extra nästa år på flyktinghjälp i närområdet istället för i Sverige. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som inte bryr sig om glorian ovanför huvudet som visar hur duktigt landet är på invandringsmottagande – för med alla korten på bordet torde de flesta inse att dagens politik är ett dyrt, onödigt och omänskligt sätt att hjälpa flyktingar på.

  Pontus Andersson (SD)
  Kandidat till fullmäktige