Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Motion om nytt stadsbibliotek

  Av Michael Rosenberg den 6 maj, 2015
  0
  0

  För att möta kraven på ett modernt framtida bibliotek behöver Helsingborg bygga ett nytt stadsbibliotek.

  Det är ju inte längre så att man bara går till biblioteken för att låna en bok. Så var det på 60-talet när nuvarande bibliotek byggdes. Idag är biblioteken något helt annat.
  Förutom att man lånar sin fysiska eller digitala bok, har biblioteken blivit mer av en mötesplats. Här möter människor varandra, litteraturen, språken och tekniken.
  Biblioteken har blivit en plats där man umgås och träffar sina vänner eller sina affärsbekanta.

  Att bygga om eller till vårt befintliga stadsbibliotek ger ingen hållbar lösning.

  Vi behöver ett stadsbibliotek med ändamålsenliga lokaler, som säkerställer framtida krav, som säkerställer en god miljö både för besökaren och för personalen som arbetar i den.

  Placeringen borde vara på Söder för att denna stadsdel åter ska bli en pulserande del av Staden.

  Med anledning av vad som har anförts ovan så yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att utreda var ett nytt stadsbibliotek kan byggas.

  Att utreda kostnaden för ett nytt stadsbibliotek.

  Att fastställa en plan för när uppförandet kan vara genomfört.
  För Sverigedemokraterna

  Karin Forsell (SD)                                    Lennart Svensson (SD)

 • Motion om ny konsthall och lokal för den fria kulturen

  Av Michael Rosenberg den 6 maj, 2015
  0
  0

   

  Vad Helsingborg behöver är en ny konsthall och detta är ett önskemål som hörts bland staden invånare. Inte minst bland insändare i tidningen.

  Det är kanske tid för helsingborgarna att få en egen konsthall där stadens konst kan visas permanent, istället för att vara magasinerad på Kulturmagasinet.

  Det fria kulturlivet behöver också få en permanent lokal för sin verksamhet.
  De behöver lokaler för konstnärligt skapande; repetitioner, föreställningar, utställningar och föreningsverksamhet.

  Det stadsbibliotek som byggdes på 60-talet och som ligger centralt till för besökaren, borde vara det bästa alternativet för denna verksamhet.
  Knutpunkten som ligger ett stenkast från byggnaden borgar för tillgängligheten kommunalt och regionalt.

  Ett nytt stadsbibliotek och en konsthall / lokal för det fria kulturlivet, borgar för att hela staden blir pulserande och då har vi nått ett delmål till vision 2035.
  Med anledning av vad som har anförts ovan så yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:
  Att utreda kostnaden för uppförandet av en ny konsthall / lokal för det fria kulturlivet.

  Att fastställa en plan för när uppförandet kan vara genomfört.
  För Sverigedemokraterna

  Karin Forsell (SD)                                                        Lennart Svensson (SD)

 • Motion om trafikljusprioritering för bussar

  Av Michael Rosenberg den 6 maj, 2015
  0
  0

  God tillgänglighet, hög säkerhet och stor hänsyn till miljö och hälsa är viktiga
  utgångspunkter i de handlingsprogram staden tagit fram, bl.a. i trafikplan, trafik-säkerhetsprogram, miljöprogram, kollektivtrafikplan och åtgärdsprogram buller.

  Stadens viljeinriktning för trafik återges i trafikprogrammet. De olika programmen för fram åtgärder som tillsammans kan ge Helsingborg ett effektivt och långsiktigt hållbart trafiksystem.

  Trafiksignalsystemet är dock bristfälligt med hänsyn till de möjligheter dagens teknik erbjuder och prioriterar inte kollektivtrafiken på ett adekvat sätt. Detektorer, sensorer och GPS system måste på ett nytt sätt inkluderas i trafikflödesstyrningen till förmån för kollektivtrafiken.
  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  -Att Helsingborgs stad skall göra en förstärkning av stadens trafiksignalsystem, innebärande att detektorer, sensorer och GPS system på ett nytt och bättre sätt inkluderas i trafikflödesstyrningen till förmån för kollektivtrafiken.
  ____________________                                   ____________________
  Bengt Lindahl                                                             Dag Sundius

 • Motion om ”Hälsans stig”

  Av Michael Rosenberg den 6 maj, 2015
  0
  0

  Hälsans stig är en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan är vanligen 3-6 kilometer lång och löper där människor normalt brukar promenera. Det sitter skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning man promenerar. Tanken är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Idag finns ”Konceptet” Hälsans stig i drygt tio länder i Europa och Nordamerika.
  Hälsans stig har bl.a. varit etablerad på Adolfsberg, den återinvigdes där i maj 2004 men sedan dess gått förlorad. Numera finns endast glömda rester kvar. Troligen gick den förlorad genom klotter och vandalisering som mycket annat i staden.
  Nyetablerande av Hälsans stig ligger väl i samklang med den politik som staden bedriver om Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Stadsmiljöprogram, Vision 2035 och Livsstilsprogrammet. Det finns utrymme i politiken för inte bara vandringsleder och promenadstråk utan även för denna trevliga slinga på ett par platser i staden.
  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  -Att Helsingborgs stad skall nyetablera Hälsans stig.

  ____________________                             ____________________
  Bengt Lindahl                                                        Britt Aardgaard

 • Interpellation kommunfullmäktige gällande stadens kvicksilverbelysning

  Av Michael Rosenberg den 6 maj, 2015
  1
  0

  Till Stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing och Thomas Rödin 1:e v ordf.
  Den 21 april 2015 i Helsingborgs kommunfullmäktige röstade samtliga partier (ej SD) nej till att bifalla Sverigedemokraternas motion om att anta en etableringsplan över LED belysning i staden. Kommunfullmäktige beslutade således avslå motionen.
  Ett av argumenten till att avslå motionen var att stadens bestånd av energikrävande kvicksilver – ljuskällor uppgick till endast 191 stycken ljuskällor.

  Kommunstyrelsen ansåg i skrivelsen till kommunfullmäktige att det var glädjande att stadens armaturbestånd redan idag till 90 procent utgörs av teknik som är modern och energieffektiv.
  Enligt en artikel i Dagens Samhälle 2015 kan man läsa att EU:s ekodesigndirektiv säger att kvicksilverlampor skall vara borta senast sista mars 2015. Ekodesigndirektivet handlar om att de produkter som slösar mest energi skall bort. Världens belysning står för 20 procent av den globala elanvändningen och belysningselen kommer främst från energikällor som höjer jordens temperatur. De är med andra ord dåliga för klimatet.

  Frågeställning.

  Hur kan det komma sig att staden inte har kommit längre i sina beslut gällande införandet av belysningsteknologi som är energibesparande och ekonomisk fördelaktig?

  Varför har staden inte sedan tidigare tagit beslut om att arbeta mot ekodesigndirektivet?

  Så sent som i november 2014 fanns en artikel i media med rubriken ”Helsingborgs stad ska vara en förebild i arbetet med hållbar utveckling” Undertecknad av bl.a. dig Christian Orsing tillsammans med kommunalråd från (MP) (FP) (KD) (C) Så frågan blir hur hållbar är egentligen er politik i nuläget?

  _________________________
  Bengt Lindahl